REGULAMIN

Regulamin Sklepu www.zegart.pl
 
§ 1 Postanowienia wstępne
 
1.            Sklep internetowy Zegart.pl, dostępny pod adresem internetowym www.zegart.pl, jest własnością  firmy F.H. TOPAZ Henryka Łęcka ul. Kopernika 27, 23-400 Biłgoraj NIP 9180001358, REGON 008045019, tel. 733 005 200.
2.            Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 
§ 2 Definicje
 
1.            Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H. TOPAZ Henryka Łęcka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9180001358, REGON 008045019.
2.            Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3.            Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4.            Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zegart.pl
5.            Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6.            Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
7.            Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8.            Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9.            Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10.          Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11.          Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12.          Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13.          Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 
§ 3 Kontakt ze Sklepem
 
1.            Adres Sprzedawcy: F.H. TOPAZ Henryka Łęcka, ul. Kopernika 27, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
2.            Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@zegart.pl
3.            Numer telefonu Sprzedawcy: 733 005 200
4.            Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PKO Bank Polski 
95 1020 5385 0000 9102 0162 9492
5.            Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6.            Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach pn-pt 9.00-17.00, sob. 9.00-14.00.
 
§ 4 Wymagania techniczne
 
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a.            urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b.            aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c.            włączona obsługa plików cookies,,
d.            zainstalowany program FlashPlayer.
 
§ 5 Informacje ogólne
 
1.            Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2.            Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3.            Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4.            Sprzedający wystawia dokumenty sprzedaży - dowody zakupu (paragony fiskalne) lub na życzenie klienta Faktury VAT. Firma F.H. TOPAZ Henryka Łęcka jest płatnikiem podatku VAT.
5.            Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 
§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie
 
1.            Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu, adres email.
2.            Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3.            Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4.            Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 
§ 7 Zasady składania Zamówienia
 
W celu złożenia Zamówienia należy:
1.            zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2.            wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3.            zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4.            jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5.            kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6.            wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 
§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
 
1.            Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a.            Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b.            Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c.            Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Biłgoraj, ul. Kopernika 27, 23-400 Biłgoraj
2.            Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a.            Płatność przy odbiorze
b.            Płatność za pobraniem
c.            Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d.            Płatności elektroniczne
e.            Płatność kartą płatniczą.
3. Podmiot świadczący obsługę płatności online i regulamin jej funkcjonowania -  Przelewy24.pl
4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 
§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży
 
1.            Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2.            Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.            W przypadku wyboru przez Klienta:
a.            płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b.            płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c.            płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
4.            Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5.            A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6.            Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a.            W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b.            W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
c. Zamówienia obejmujące produkt z grawerowaniem realizowane są po wykonaniu najbliższego grawerowania, które Sklep wykonuje w ciągu 1-3 dni roboczych.
7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
a.            W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b.            W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 
§ 10 Prawo do odstąpienia od umowy
 
1. Sklep zegart.pl wydłuża Konsumentowi standardowy okres Prawa do odstąpienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego z 14 dni do 30 dni, przyjmując od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym >tutaj<, lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 100 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy DO KONSUMENTA, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może (nie musi) w ramach akcji promocyjnej zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.
12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
13. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Paragraf 4, pkt 5,  nie przysługuje w przypadku zakupu produktu przygotowanego według zindywidualizowanych potrzeb i zamówienia Klienta (np. produkt z opcją grawerowania).
 
§ 11 Reklamacja i gwarancja
Reklamacje wg producentów: http://www.zegart.pl/reklamacje-2
1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedającego.
2. Sprzedający w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
1.            Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2.            Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.            Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b.            Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c.            Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 
§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 
1.            Klient dokonując zamówienia w sklepie internetowym Zegart.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji przez F.H. TOPAZ danych osobowych podanych w formularzu zamówienia danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 Sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002 roku numer 101 pozycja 926 z późniejszymi zmianami) wyłącnie w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
2.            Użytkownik sklepu, niezależnie od możliwości złożenia zamówienia, ma możliwość zapisania się na wysyłany drogą mailową, Newsletter z informacjami marketingowymi. Zapisani się do Newslettera jest dobrowolne i nie jest powiązane ze zgodą na inną interakcję sklepu z użytkownikiem, w szczegulności z zawarciem umowy.
3.            Użytkownik sklepu Zegart.pl może wyrazić zgodę na zapisanie się do Newslettera a tym samym na wykorzystywanie jego adresu email w celach marketingowych czyli otrzymywanie informacji o ofercie, promocjach rabatów reklam itp. przez F.H. TOPAZ.
4.             Dane osobowe umieszczone w bazie danych Zegart.pl są przetwarzane tylko dla jego potrzeb, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i okazjonalnie przewoźnikom w celu realizacji zamówionej przesyłki lub operatorom bankowych w celu obsługi płatności dla konkretnej umowy sprzedaży.
Dane zgromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób do tego nie upoważnionych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 roku numer 133 pozycja 883)
5.             Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 
§ 14 Powierzanie Przetwarzania Danych Osobowych

Pomiędzy Ceneo.pl a F.H.Topaz Zegart.pl istnieje Umowa Powierzania Przetwarzania Danych Osobowych, w których wykorzystywana jest dana osobowa: mail kupującego. Z pozostałych danych wykorzystywane jest ID zamówienia, data transakcji itp.
Celem umowy jest badanie satysfakcji klientów poprzez wysyłania na adres e-mail ankiety z prośbą o ocenę transakcji.  Kupujący może w każdej chwili nie wyrazić zgody poprzez pisemne lub telefoniczne powiadomienie sklepu.
 
§ 15 Postanowienia końcowe
 
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.